Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Post
Started: 6/4/2020 9:05 AM
Picture Placeholder:
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Câu 1: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?

Lời giải:

Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. Nửa cầu ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiểu ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng của nửa cầu đó. Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa lạnh của nửa bán cầu ấy. Vì vậy, trong năm, thời kì nóng và lạnh ở hai nửa cầu thay đổi luân phiên nhau.

Câu 2: Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

Lời giải

Vào các ngày 21 – 3 (xuân phân) và ngày 23 – 9 (hạ chí), hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.

Câu 3: Dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho biết cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm - dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch bao nhiêu ngày:

Mùa Tính theo dương lịch Tính theo âm - dương lịch
Mùa xuân Từ ngày 21 - 3 (xuân phân) đến ngày 22 - 6 (hạ chí) Từ ngày 4 - 5 tháng 2 dương lịch (lập xuân) đến ngày 5 - 6 tháng 5 dương lịch (lập hạ)
Mùa hạ Từ ngày 22 - 6 (hạ chí) đến ngày 23 - 9 (thu phân) Từ ngày 5 - 6 tháng 5 dương lịch (lập hạ) đến ngày 7 - 8 tháng 8 dương lịch (lập thu)
Mùa thu Từ ngày 23 - 9 (thu phân) đến ngày 22 - 12 (đông chí) Từ ngày 7 - 8 tháng 8 dương lịch (lập thu) đến ngày 7 - 8 tháng 11 dương lịch (lập đông)
Mùa đông Từ ngày 22 - 12 (đông chí) đến ngày 21 - 3 (xuân phân) Từ ngày 7 - 8 tháng 11 dương lịch (lập đông) đến ngày 4 - 5 tháng 2 dương lịch (lập xuân)

Lời giải:

Cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm – dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch khoảng 44 – 47 ngày.

Nguồn: Lớp 6​