Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
SoKyHieu,TenVanBan,NgayBanHanh,NgayHieuLuc,DonViBH,VanBanLienQuan,ChuyenMuc,File,NoiDung,Số ký hiệgày hiệu lực- hết hiệu lực,Đơn vị ban hành,Văn bản liên quan,Chuyên mục,File,NoiDung,
  
SoKyHieu,TenVanBan,NgayBanHanh,NgayHieuLuc,DonViBH,CapHieuLucID,LoaiVanBanID,TuKhoa,VanBanLienQuan,ChuyenMuc,File,NoiDung,Số ký hiệu,Trích yếu,Ngày ban hành,Ngày hiệu lực- hết hiệu lực,Đơn vị ban hành,Phạm vi,Loại văn bản,Từ khóa,Văn bản liên quan,Chuyên mục,File,NoiDung,