Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
1
10
Ban hành quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
  
9
48
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  
9
49
Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp
  
9
50
Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
  
9
51
Nghị định số 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
  
9
53
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
  
8
47
Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
  
9
47
Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
  
9
54
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
  
9
55
Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
  
9
56
Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
  
9
57
Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
  
9
58
Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác
  
9
59
Chỉ thị việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động
  
9
60
Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp
  
9
61
Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
  
9
62
Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn
  
10
63
Quy trình kiểm định KT ATLĐ về thang máy, thang cuốn, thiêt bị nâng
  
10
64
Quy trình kiểm định KT ATLĐ về nồi hơi, bình chịu áp lực...
  
10
65
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện
  
10
67
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
  
10
68
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - bộ lọc bụi
  
9
70
Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động
  
9
71
Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
  
9
72
Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
  
9
73
Công văn hướng dẫn lập kế hoạch Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ
  
9
74
Hướng dẫn xây dựng danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đậc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
  
9
76
Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 của nước CHXHCN Việt Nam
  
9
77
Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động
  
9
69
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
1 - 30Next