Thông tin văn bản 28/2010/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 28/2010/TT-BCT
Tên văn bản
Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Ngày ban hành 28/06/2010
Ngày hiệu lực 16/08/2010
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm