Thông tin văn bản 07/2003/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 07/2003/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
Ngày ban hành 12/03/2003
Ngày hiệu lực 27/03/2003
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm