homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 68 /2008/ QĐ-BLĐTBXH

Thông tin văn bản 68 /2008/ QĐ-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 68 /2008/ QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Ngày ban hành 29/12/2008
Ngày hiệu lực 15/02/2009
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm