Thông tin văn bản 147/QĐ-LĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 147/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản
Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động
Ngày ban hành 22/01/2008
Ngày hiệu lực 22/01/2008
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm