Thông tin văn bản sô 152
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu sô 152
Tên văn bản
Công ước về An toàn và vệ sinh lao động trong các công việc bốc xếp tại cảng biển, 1979
Ngày ban hành 24/01/1979
Ngày hiệu lực 24/01/1979
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm