Thông tin văn bản Sô 162
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Sô 162
Tên văn bản
Công ước về an toàn khi sử dụng chất AMIANG, nưm 1986
Ngày ban hành 01/01/1986
Ngày hiệu lực 30/12/1986
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm