Thông tin văn bản số 187
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 187
Tên văn bản
Công ước về cơ chế tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, 2006
Ngày ban hành 31/05/2006
Ngày hiệu lực 31/05/2006
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm