Thông tin văn bản số 182
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 182
Tên văn bản
Công ước số 182 về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
Ngày ban hành 01/06/1999
Ngày hiệu lực 01/06/1999
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Nội dung

Công ước số 182 về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

Tệp đính kèm