Thông tin văn bản số 174
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 174
Tên văn bản
Công ước số 174 về phòng ngừa những tai nạn lao động nghiêm trọng
Ngày ban hành 02/06/1993
Ngày hiệu lực 02/06/1993
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Nội dung

Công ước số 174 về phòng ngừa những tai nạn lao động nghiêm trọng

Tệp đính kèm