Thông tin văn bản số 160
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 160
Tên văn bản
Công ước số 160 về an toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc
Ngày ban hành 06/06/1990
Ngày hiệu lực 06/06/1990
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Nội dung

Công ước số 160 về an toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc

Tệp đính kèm