Thông tin văn bản số 161
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 161
Tên văn bản
Công ước số 161 về dịch vụ y tế lao động
Ngày hiệu lực 07/06/1985
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm