Thông tin văn bản số 155
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 155
Tên văn bản
Công ước số 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động
Ngày ban hành 03/06/1981
Ngày hiệu lực 03/06/1981
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm