Thông tin văn bản số 148
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 148
Tên văn bản
Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm