Thông tin văn bản số 139
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 139
Tên văn bản
Công ước số 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra
Ngày ban hành 05/06/1974
Ngày hiệu lực 05/06/1974
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Nội dung

Công ước số 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra

Tệp đính kèm