Thông tin văn bản số 119
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 119
Tên văn bản
Công ước số 119 về che chắn máy móc
Ngày ban hành 05/06/1963
Ngày hiệu lực 05/06/1963
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm