Thông tin văn bản 07/2014/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 07/2014/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Ngày ban hành 06/03/2014
Ngày hiệu lực 01/05/2014
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Nội dung

QTKĐ 01 TBN KIÊU CẦU (10022014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%C4%90%2001%20TBN%20KI%C3%8AU%20C%E1%BA%A6U%20(10022014).doc


QTKĐ 02 THANG CUỐN BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI (10022014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2002%20THANG%20CU%e1%bb%90N%20B%c4%82NG%20T%e1%ba%a2I%20CH%e1%bb%9e%20NG%c6%af%e1%bb%9cI%20(10022014).doc


QTKĐ 03THANG MÁY ĐIỆN (10022014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2003THANG%20M%c3%81Y%20%c4%90I%e1%bb%86N%20(10022014).doc


QTKĐ 04- DODH VÀ NƯỚC NÓNG (06032014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2004-%20DODH%20V%c3%80%20N%c6%af%e1%bb%9aC%20N%c3%93NG%20(06032014)(2).doc


QTKĐ 05- HỆ THỐNG LẠNH (06032014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2005-%20H%e1%bb%86%20TH%e1%bb%90NG%20L%e1%ba%a0NH%20(06032014)(1).doc


QTKĐ 06- NỒI HƠI (06032014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2006-%20N%e1%bb%92I%20H%c6%a0I%20(06032014).doc


QTKĐ 07- HT ĐIỀU CHẾ, TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ (06032014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2007-%20HT%20%c4%90I%e1%bb%80U%20CH%e1%ba%be%2c%20T%e1%bb%92N%20TR%e1%bb%ae%20V%c3%80%20N%e1%ba%a0P%20KH%c3%8d%20(06032014).doc


QTKĐ 08- CHAI CHỨA KHÍ CN (06032014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2008-%20CHAI%20CH%e1%bb%a8A%20KH%c3%8d%20CN%20(06032014).doc


QTKĐ 09- BÌNH CHỊU ÁP LỰC (06032014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2009-%20B%c3%8cNH%20CH%e1%bb%8aU%20%c3%81P%20L%e1%bb%b0C%20(06032014).doc


QTKĐ 10 CÁP TREO CHỞ NGƯỜI (10022014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2010%20C%c3%81P%20TREO%20CH%e1%bb%9e%20NG%c6%af%e1%bb%9cI%20(10022014).doc


QTKĐ 11 TẦU LƯỢN CAO TỐC (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2011%20T%e1%ba%a6U%20L%c6%af%e1%bb%a2N%20CAO%20T%e1%bb%90C%20(10022014).doc


QTKĐ 12 MÁNG TRƯỢT (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2012%20M%c3%81NG%20TR%c6%af%e1%bb%a2T%20(10022014).doc


QTKĐ 13- HT LPG CÔNG NGHIỆP (06032014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2013-%20HT%20LPG%20C%c3%94NG%20NGHI%e1%bb%86P%20(06032014).doc


QTKĐ 14-  HTLPG DÂN DỤNG (06032014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2014-%20%20HTLPG%20D%c3%82N%20D%e1%bb%a4NG%20(06032014).doc


QTKĐ 15- HỆ THỐNG  KHÍ Y TẾ (06032014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2015-%20H%e1%bb%86%20TH%e1%bb%90NG%20%20KH%c3%8d%20Y%20T%e1%ba%be%20(06032014).doc


QTKĐ 16- HT ĐÔ DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI (06032014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2016-%20HT%20%c4%90%c3%94%20D%e1%ba%aaN%20KH%c3%8d%20%c4%90%e1%bb%90T%20B%e1%ba%b0NG%20KIM%20LO%e1%ba%a0I%20(06032014).doc


QTKĐ 17- CHAI THÉP HÀN LPG (06032014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2017-%20CHAI%20TH%c3%89P%20H%c3%80N%20LPG%20(06032014).doc


QTKĐ 18- CHAI COMPOSITE LPG (06032014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2018-%20CHAI%20COMPOSITE%20LPG%20(06032014).doc


QTKĐ 19 CÂN TRUC TU HANH (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2019%20C%c3%82N%20TRUC%20TU%20HANH%20(10022014).doc


QTKĐ 20 CÂN TRỤC THÁP (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2020%20C%c3%82N%20TR%e1%bb%a4C%20TH%c3%81P%20(10022014).doc


QTKĐ 21 XE NÂNG HÀNG (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2021%20XE%20N%c3%82NG%20H%c3%80NG%20(10022014).doc


QTKĐ 22 XE NÂNG NGUOI (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2022%20XE%20N%c3%82NG%20NGUOI%20(10022014).doc


QTKĐ 23 VÂN THĂNG CHƠ HANG CO NGƯỜI  (10022014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2023%20V%c3%82N%20TH%c4%82NG%20CH%c6%a0%20HANG%20CO%20NG%c6%af%e1%bb%9cI%20%20(10022014).doc


QTKĐ 24 SÀN NÂNG NGƯỜI (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2024%20S%c3%80N%20N%c3%82NG%20NG%c6%af%e1%bb%9cI%20(10022014).doc


QTKĐ 25 THANG MÁY THỦY LỰC (10022014). Xem chi tiết tại /Images/editor/files/QTK%c4%90%2025%20THANG%20M%c3%81Y%20TH%e1%bb%a6Y%20L%e1%bb%b0C%20(10022014).doc

 

QTKĐ 26 THANG MÁY CHƠ HÀNG (10022014). Xem chi tiết tại   /Images/editor/files/QTK%c4%90%2026%20THANG%20M%c3%81Y%20CH%c6%a0%20H%c3%80NG%20(10022014).doc


QTKĐ 27 ĐU QUAY (10022014). Xem chi tiết tại  /Images/editor/files/QTK%c4%90%2027%20%c4%90U%20QUAY%20(10022014).doc