Thông tin văn bản 4220 /LĐTBXH-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 4220 /LĐTBXH-ATLĐ
Tên văn bản
Hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia
Ngày ban hành 10/11/2014
Ngày hiệu lực 10/11/2014
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Để ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN nhân dịp tổ chức Tuần lễ Quốc gia. Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, nay Ban chỉ đạo tuần lễ hướng dẫn khen thưởng hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia AT,VSLĐ-PCCN.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CP-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về bảo hộ lao động, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT,VSLĐ-PCCN), đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ năm 1999 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (với vai trò Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT,VSLĐ-PCCN Trung ương) đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo việc tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc, tổng kết đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Tuần lễ quốc gia, đảm bảo các tiêu chí: Tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới cơ sở và người lao động trực tiếp.

Để ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN nhân dịp tổ chức Tuần lễ Quốc gia.

Xem chi tiết tại:

/Images/editor/files/HUONG%20DAN%20KHEN%20THUONG%20CONG%20TAC%20ATVSL%C4%90.doc
 

Tệp đính kèm