Thông tin văn bản 13 /2016/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 13 /2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 16/06/2016
Ngày hiệu lực 01/08/2016
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

THÔNG TƯ Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,


Sau khi có ý kiến của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư:

/Images/editor/files/Th%c3%b4ng%20t%c6%b0%20ky%20ban%20hanh.doc

Phụ lục:

/Images/editor/files/Phu%20luc.doc

 

 

Tệp đính kèm