Thông tin văn bản 27/QĐ-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/QĐ-ATLĐ
Tên văn bản
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện của tổ chức và thông báo về điều kiện tự huấn luyện của doanh nghiệp
Ngày ban hành 17/04/2017
Ngày hiệu lực 17/04/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác  Hà Tất Thắng  Cục trưởng Cục ATLĐ 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Quyết định  
Nội dung

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động;

 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp, gia hạn,

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện;

 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thông tin, Tuyên truyền, Huấn luyện và Chánh Văn phòng Cục An toàn lao động,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện và thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện cho tổ chức, doanh nghiệp.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Trưởng phòng Thông tin, Tuyên truyền, Huấn luyện, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Xem thêm: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện của tổ chức và thông báo về điều kiện tự huấn luyện của doanh nghiệp

 

/Images/editor/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh.doc

 

 

 

Tệp đính kèm