Thông tin văn bản 1128/QĐ-LĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1128/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động
Ngày ban hành 24/08/2017
Ngày hiệu lực 14/07/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Đào Ngọc Dung  Bộ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm