Thông tin văn bản 110/2002/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 110/2002/NĐ-CP
Tên văn bản
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 27/12/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động .

Tệp đính kèm