Thông tin văn bản 108/2008/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 108/2008/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định số 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Ngày ban hành 07/10/2008
Ngày hiệu lực 22/10/2008
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về: Điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm; Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; Danh mục hóa chất phải thực hiện khai báo; Ngưỡng hàm lượng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất...

Tệp đính kèm