Thông tin văn bản 01/2003/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2003/NĐ-CP
Tên văn bản
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
Ngày ban hành 09/01/2003
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Tệp đính kèm