Dự thảo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Ngày cập nhật: 17-08-2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số /2015/TT–BLĐTBXH ngày tháng năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Quy định chung


1.1. Phạm vi điều chỉnh


1.1.1. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm: hóa chất nguy hiểm thông dụng; hóa chất dễ cháy, nổ theo các chỉ số nguy hiểm dễ cháy nổ được quy định tại các Phụ lục A, B và C của Quy chuẩn này, kể cả hoá chất bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp.
1.1.2. Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng cho chất nổ và chất phóng xạ.


1.2. Đối tượng áp dụng


1.2.1. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển các loại hóa chất nêu trên.
1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Xem chi tiết tại:

/Images/editor/files/du%20thao%20quy%20chuan%20hoa%20chat%20-%20ngay%2024-03-2015.doc

 

Vũ Quỳnh

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)