Dự thảo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ đối với thang máy điện không buồng máy

Ngày cập nhật: 17-08-2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số…/2015/TT-BLĐTBXH ngày… tháng…năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Quy định chung


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại thang máy điện không buồng máy (sau đây gọi tắt là thang máy) được lắp đặt cố định, sử dụng để vận chuyển người hoặc hàng có người đi kèm phục vụ những tầng dừng xác định di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá 15o so với phương thẳng đứng.
Đối với các thang máy làm việc theo chế độ nghiêm ngặt, có đối tượng phạm vi hoạt động đặc biệt (như vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ...) và hoạt động trong môi trường có tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy khi lắp đặt và sử dụng.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng với:


1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng thang máy.
1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Trong Quy chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6395:2008.
1.3.2. Ngoài ra còn sử dụng thuật ngữ sau:
Thang máy điện không buồng máy: Là thang máy điện có động cơ dẫn động, các cơ cấu và các bộ phận khác được đặt trong giếng thang.

 

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/QCVN%20THANG%20MAY%20KHONG%20BUONG%20MAY%20(TRINH%20THAM%20DINH)%20(1).doc

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)