Công văn hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016

Ngày cập nhật: 16-11-2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CV-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) vào tháng 3 hàng năm, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Trung ương hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 18 năm 2016 cụ thể như sau:

1. Yêu cầu


Tổ chức gọn nhẹ, thiết thực, có hiệu quả, hướng về cơ sở, doanh nghiệp, đảm bảo tính sâu rộng và lan tỏa lớn, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.


2. Thời gian tổ chức: Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 2016, trong đó Lễ phát động Tuần lễ quốc gia sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2016.


3. Địa phương trọng điểm: Năm 2016, Tỉnh Hưng Yên là địa phương trọng điểm được chọn để tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN có tính chất quốc gia.


4. Chủ đề phát động:“Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”.


5. Nội dung và cách thức tổ chức: Theo hướng dẫn tại Công văn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30/11/2006 và Thông báo số 2652/TB-BCĐTLQG ngày 19/7/2013 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương


6. Về kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động lập kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức Tuần lễ đưa vào kế hoạch kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm (đối với Bộ, ngành, địa phương) hoặc kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm (đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất)

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/Cong%20van%20huong%20dan%20TLQG%20ATVSL%c4%90%20PCCN%20lan%20thu18_%202016%20(%20quynh%20ngay%202_11).doc

 

Phạm Thúy

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)