Kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ năm 2016

Ngày cập nhật: 25-01-2016

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc ban hành hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn năm 2016, cụ thể như sau:

1. Đơn vị tổ chức khóa huấn luyện: Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

2. Địa điểm, thời gian của khóa huấn luyện:

- Khóa học tại TP.HCM: Dự kiến bắt đầu từ 14/3/2016 đến 14/4/2016 (bao gồm cả thời gian sát hạch lý thuyết và thực hành).

3. Thông tin chung về khoá huấn luyện:

Khóa huấn luyện được chia thành 2 lớp (học liên tiếp) gồm:

- Lớp kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực-Hệ thống thiết bị áp lực cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 1 đến 9 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH.

- Lớp kiểm định viên thiết bị nâng - thang máy cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 10 đến 22 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH.

a) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực:

- Phần lý thuyết chung.

- Nghiệp vụ kiểm định nồi hơi và bình áp lực

- Nghiệp vụ kiểm định hệ thống các thiết bị áp lực

(Có Chương trình huấn luyện chi tiết đính kèm)

b) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên thiết bị nâng - thang máy:

- Phần lý thuyết chung.

- Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (cần trục, cầu trục, cổng trục, pa lăng, xe nâng hàng, xe nâng người,...)

- Nghiệp vụ kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải chở người, máy vận thăng.

(Có Chương trình huấn luyện chi tiết đính kèm)

4. Phương pháp tổ chức thực hiện

a) Nguồn kinh phí tổ chức khoá huấn luyện: kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của Trung tâm và nguồn thu học phí của học viên các đơn vị ngoài Trung tâm.

b) Kế hoạch đào tạo chiêu sinh: Ngay sau khi được Cục An toàn lao động phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng SPHH đặc thù về an toàn lao động gửi “Thông báo chiêu sinh” đến các đơn vị có nhu cầu tham dự trong đó nêu rõ chương trình đào tạo, yêu cầu về điều kiện trình độ, chuyên ngành đào tạo, thời gian tham gia công tác kiểm định. Thông báo chiêu sinh sẽ được gửi đi ít nhất 7 ngày trước ngày khai giảng khoá học.

c) Kế hoạch tổ chức thi sát hạch

- Thi lý thuyết:

Học viên làm bài thi lý thuyết chung và lý thuyết chuyên môn theo hình thức trắc nghiệm với thang điểm 100.

- Hội đồng sát hạch thực hành:

Thành lập 02 Hội đồng sát hạch:

• Hội đồng sát hạch kiểm định viên thiết bị nâng – thang máy:

• Hội đồng sát hạch kiểm định viên nồi hơi, thiết bị áp lực:

5. Năng lực tổ chức thực hiện của Trung tâm:

1. Báo cáo giải trình:

Trung tâm đảm bảo các điều kiện để tổ chức khoá huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo đúng quy định bao gồm:

- Đảm bảo số lượng học viên mỗi lớp không vượt quá 80 người;

- Có đủ phòng học phù hợp để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch lý thuyết với diện tích trung bình 3m2/học viên;

- Có đầy đủ trang thiết bị, nhà xưởng để tổ chức thực hành, sát hạch cho học viên theo quy trình kiểm định đối với nồi hơi, thiết bị chịu áp lực; thiết bị nâng,

thang máy, thang cuốn.

- Có đầy đủ giảng viên thoả mãn yêu cầu quy định tại Hướng dẫn quản lý và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định KTAT lao động ban hành kèm

theo Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ.

- Có đầy đủ giáo trình huấn luyện và bộ đề thi sát hạch phù hợp theo chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định.

2. Cam kết đáp ứng các yêu cầu đối với đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

- Trung tâm được thu học phí và xuất hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định

hiện hành đối với việc cung cấp dịch vụ huấn luyện. Trung tâm cam kết bồi hoàn kinh phí cho học viên trong trường hợp không thực hiện huấn luyện theo đúng quy

định.

- Trung tâm cam kết thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn theo đúng kế hoạch đã được duyệt. Nếu có sự thay đổi kế hoạch, Trung tâm sẽ báo cáo về Cục An toàn lao động xem xét quyết định.

- Trung tâm cam kết lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoá huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng quy định.

 

Xem chi tiết tại: /Images/editor/files/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20HU%E1%BA%A4N%20LUY%E1%BB%86N%20K%C4%90(1).pdf

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)