Dự thảo: Thông tư Ban hành 31 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐ-TB&XH

Ngày cập nhật: 14-07-2016

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 31 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2016;


Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan chắc môi trường lao động;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 31 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Ban hành kèm theo Thông tư này 31 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tên và ký hiệu của các quy trình được nêu tại Phụ lục Thông tư này.


2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Điều 2. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2016.


2. Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.


Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2016.


2. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

 

Xem chi tiết tại:/Images/editor/files/D%e1%bb%b0%20TH%e1%ba%a2O%20TH%c3%94NG%20T%c6%af%20QUY%20TR%c3%8cNH.rar

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)