Dự thảo Thông tư ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc

Ngày cập nhật: 29-09-2016

Ảnh minh họa

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn thi hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2016/NĐ-CP).

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016

(Dự thảo)

 

THÔNG TƯ

Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

          Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn thi hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2016/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định tại khoản 1 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

2. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

3. Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này sau đây gọi tắt là người lao động.

 

Xem chi tiết tại: 

/Images/editor/files/D%e1%bb%b1%20th%e1%ba%a3o%20TT%20BHTN(19_9).doc

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)