Dự thảo Thông tư ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44 của Chính phủ về hoạt động huấn luyện AT, VSLĐ

Ngày cập nhật: 29-09-2016

Ảnh minh họa

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP).

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016

(Dự thảo)

 

THÔNG TƯ

Ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

          Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

CHƯƠNG II

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 3. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch về chuyên môn và nghiệp vụ cho người huấn luyện

Người huấn luyện phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Phần huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động gồm:

Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

2. Phần huấn luyện kỹ năng cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm:

Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện, kỹ năng biên soạn bài giảng, kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Phần huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm:

Kỹ thuật an toàn điện; kỹ thuật an toàn hóa chất; kỹ thuật an toàn xây dựng; kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; kiến thức tổng hợp về an toàn máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Các nội dung huấn luyện chuyên đề khác phù hợp với năng lực của người huấn luyện và do người huấn luyện đăng ký tham dự.

5. Thời gian huấn luyện: Tổng thời gian huấn luyện là 80 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này, không bao gồm thời gian kiểm tra, sát hạch. Đối với các nội dung huấn luyện chuyên đề khác theo quy định tại Khoản 3 Điều này, thời gian huấn luyện ít nhất 4 giờ đối với mỗi chuyên đề.

6. Chương trình huấn luyện thực hiện theo Chương trình khung huấn luyện tại phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức huấn luyện thực hiện hoạt động huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

1. Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện huấn luyện Hạng C;

2. Người huấn luyện phần lý thuyết bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và có ít nhất 10 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động hoặc ít nhất 10 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp;

3. Người huấn luyện phần thực hành có trình độ đại học trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm làm công việc liên quan đến chuyên ngành huấn luyện.

4. Tài liệu huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ theo Chương trình khung huấn luyện tại phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Cục An toàn lao động kiểm tra, đánh giá và lựa chọn Tổ chức huấn luyện bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều này để thực hiện huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 5. Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổ chức huấn luyện bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, có trách nhiệm tổ chức khóa huấn luyện bảo đảm đúng nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện theo quy định. Kết thúc mỗi chuyên đề, học viên tham dự được kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

2. Tổ chức huấn luyện lập danh sách học viên được huấn luyện đã hoàn thành các chuyên đề huấn luyện theo chương trình khung quy định và gửi về Cục An toàn lao động để tổng hợp.

Điều 6. Tổ chức sát hạch đánh giá kết quả của người tham dự khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ

1. Cục An toàn lao động lựa chọn Tổ chức huấn luyện độc lập, bảo đảm đủ về cơ sở vật chất để sát hạch về lý thuyết, kỹ năng và quyết định thành lập Hội đồng sát hạch.

2. Hội đồng sát hạch được thành lập gồm ít nhất là 05 thành viên do người đứng đầu Tổ chức huấn luyện được lựa chọn làm chủ tịch hội đồng, đại diện Cục An toàn lao động, đại diện hội nghề nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động và một số người huấn luyện bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; trong đó ít nhất 01 người huấn luyện chuyên đề về chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; 01 người chuyên đề an toàn điện, 01 người chuyên đề an toàn hóa chất, 01 người chuyên đề an toàn xây dựng hoặc khai thác khoáng sản và 01 người chuyên đề an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Nội dung sát hạch gồm 02 phần như sau:

a) Sát hạch phần lý thuyết để đánh giá kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ: Học viên làm bài tập trung trong thời gian 90 phút;

b) Sát hạch phần kỹ năng: Học viên lựa chọn 01 chuyên đề, tự chuẩn bị bài giảng theo chương trình khung quy định và trình bày trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 30 phút/học viên.

4. Đánh giá kết quả sát hạch: Kết quả sát hạch là tổng số điểm phần sát hạch lý thuyết và phần sát hạch kỹ năng. Kết quả tối đa mỗi phần sát hạch là 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu phải có số điểm mỗi phần ít nhất là 50 điểm.

5. Hội đồng sát hạch tổng hợp kết quả sát hạch, lập danh sách những người được sát hạch đạt kết quả theo yêu cầu và gửi về Cục An toàn lao động để tổng hợp, theo dõi, quản lý.

Điều 7. Công bố danh sách người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm tiêu chuẩn huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổ chức huấn luyện hoặc người có nhu cầu trở thành người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gửi hồ sơ chứng minh đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Cục An toàn lao động để kiểm tra, xem xét.

2. Cục An toàn lao động tổng hợp danh sách những người đủ tiêu chuẩn và trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định công bố danh sách người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Danh sách người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục An toàn lao động.

 

Xem chi tiết tại: 

/Images/editor/files/D%e1%bb%b1%20th%e1%ba%a3o%20TT%20huong%20dan%20ND%2044%20-%20DESK.doc

 

Việt Dũng

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)