Hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Ngày cập nhật: 30-06-2016

Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được xây dựng trong thời gian từ năm 2010-2015, đồng thời phản ánh, đánh giá tình hình triển khai công tác AT,VSLĐ; tình hình TNLĐ, BNN trong những năm qua cũng như xu hướng, mục tiêu, tầm nhìn về công tác AT,VSLĐ trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua Dự án ILO/Nhật Bản về AT,VSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam(VIE/15/51/JPN) xây dựng và cập nhật thông tin về Hồ sơ quốc gia AT,VSLĐ giai đoạn 2010 - 2015.

PHẦN I

HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VỀ CÔNG TÁC AT-VSLĐ

 

I. CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VÀ CHỈ ĐẠO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AT,VSLĐ Ở VIỆT NAM

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về AT,VSLĐ

 

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ là một chủ trương, chính sách lớn và nhất quán của Đảng ta từ khi thành lập đến nay, được thể hiện trong các Văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội và trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Giai đoạn 2010 - 2015 chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thể hiện ở các văn kiện và văn bản sau:

 

- Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ "Chăm lo bảo hộ lao động; cải thiện điều kiện làm việc; hạn chế TNLĐ"; "Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản và các chế độ, chính sách khác đối với lao động nữ".

 

- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác AT,VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Một số nhiệm vụ chính mà Chỉ thị đã nêu rõ là: (1) “Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động bảo đảm AT,VSLĐ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; ( 2): Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng ngừa tránh TNLĐ, BNN và bảo đảm vệ sinh lao động cho NLĐ; (3) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm AT,VSLĐ, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho NLĐ; (4) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về AT,VSLĐ. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về AT,VSLĐ phù hợp với các quy định, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nâng cao hiệu quả hoạt động, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện AT,VSLĐ;  (5) Phát động phong trào quần chúng xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Đổi mới cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác AT,VSLĐ; (6) Đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác AT,VSLĐ theo hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro, làm rõ trách nhiệm của NSDLĐ trong việc đầu tư cho công tác AT,VSLĐ. Có cơ chế đầu tư cho các hoạt động cảnh báo, phòng ngừa, quản lý rủi ro, phục hồi chức năng cho người bị TNLĐ, BNN”…

 

- Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy chỉ rõ: “...việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và NLĐ”; “...Vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và NLĐ thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;...”; “Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính;...”.

 

2. Chương trình quốc gia về AT,VSLĐ giai đoạn 2011 - 2015

 

Mục tiêu của Chương trình:

 

- Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất TNLĐ chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất;

- Trung bình hằng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, tăng 5% số NLĐ được khám phát hiện BNN, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động;

- Trung bình hằng năm tăng thêm 2.000 DN vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác AT,VSLĐ;

- Hằng năm trên 40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ; 10.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 40.000 cán bộ làm công tác AT,VSLĐ tại DN được hỗ trợ huấn luyện về AT,VSLĐ;

- Đến năm 2015 có trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 DN vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về AT,VSLĐ;

- 100% NLĐ đã xác nhận bị TNLĐ, BNN được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động;

- 100% số vụ TNLĐ chết người được điều tra, xử lý.

 

3. Các điều khoản liên quan đến AT,VSLĐ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; các tuyên bố, kế hoạch của Chính phủ

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 đã nêu "Bảo đảm quan hệ lao động hài hòa; cải thiện môi trường và điều kiện lao động"; "Phát triển mạnh và đa dạng hệ thống bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN...”.

 

- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” đề ra chỉ tiêu: “Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: ... tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%, ...” và đưa ra giải pháp thực hiện:.. “Khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật để người dân, cộng đồng triển khai và mở rộng quy mô các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh,..” và“...Hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính để hiện đại hóa hoạt động tái chế ở các làng nghề. Đến năm 2020, loại bỏ các công nghệ cũ lạc hậu, độc hại đối với sức khỏe NLĐ và gây ô nhiễm môi trường ở các làng nghề tái chế”.

 

- Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy,...Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy,...Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy,...Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy,...”,...

 

- Công văn số 7307/VPCP-KGVX ngày 19/9/2014 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc triển khai đánh giá và kiểm soát tác hại vật liệu Amiang trắng đến sức khỏe con người.

 

4. Các Công ước, khuyến nghị, tuyên bố quốc tế liên quan đến AT,VSLĐ đã được Quốc hội, Chính phủ phê chuẩn

Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 21 Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, trong đó có 3 Công ước trực tiếp về an toàn, vệ sinh lao động (Công ước số 155 về an toàn, vệ sinh lao động và môi trường làm việc, Công ước số 120 về vệ sinh trong thương mại và văn phòng, Công ước số 187 về cơ chế thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động) trong đó Công ước số 187 được Việt Nam phê chuẩn năm 2014 và đang xem xét phê chuẩn Công ước số 161 về Dịch vụ y tế lao động.

 

Các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động cung cấp các công cụ thiết yếu cho các chính phủ, NLĐ và NSDLĐ để thiết lập nên những thông lệ và đảm bảo sự an toàn tối đa tại nơi làm việc.

 

Hầu hết các quy định trong các Công ước về AT,VSLĐ của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn đã được thực hiện và quy định trong Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác  AT,VSLĐ.....

 

Xem chi tiết tại:

 

/Images/editor/files/Ho%20so%20quoc%20gia%20ve%20ATVSLD%20(%20Da%20duyet%20%20%20%20%20%20xuat%20ban%202016)%20.doc

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)