Thông báo kết quả tổ chức đối thoại của Hội đồng quốc gia về AT, VSLĐ

Ngày cập nhật: 09-04-2018

Ảnh minh họa

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Hội đồng), Hội đồng đã tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động vào ngày 15/12/2017 tại Hà Nội.

Hội đồng thông báo các thành viên Hội đồng về kết quả tổ chức đối thoại và một số khuyến nghị sau:

 

Xem tại:

 

/Images/editor/files/%c4%90%e1%bb%91i%20tho%e1%ba%a1i%20Doanh%20nghiep%2009-thg%204-2018.pdf

 

Xem thêm: Nội dung trao đổi, giải đáp kiến nghị tại đối thoại Hội đồng quốc gia về AT, VSLĐ năm 2017

 

/Images/editor/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20909_H%c4%90QG_%20_end_.pdf

 

 

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)