Nhìn lại hoạt động của Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018 ở Sơn La

Ngày cập nhật: 25-10-2018

Để triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, Sơn La đã chú trọng công tác tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Phát tài liệu, thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung của Tháng hành động, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, hướng dẫn cụ thể về quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.

Trong tháng 5/2018, Sơn La đã tổ chức thành công Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 2, các hoạt động đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn tính mạng người lao động…

 

Chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Tháng hành động năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc được thể hiện rõ trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Sơn La đã, đang và sẽ nỗ lực triển khai thực hiện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn lao động trong quá trình sản xuất… Với yêu cầu xuyên suốt là đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quann truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động trên địa bàn tỉnh…

 

 

Để triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, Sơn La đã chú trọng công tác tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Phát tài liệu, thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung của Tháng hành động, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, hướng dẫn cụ thể về quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo bang rôn, khẩu hiệu về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, thực thi pháp luật về công tác này… Thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai các hành động, cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn bản an toàn nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Bên cạnh đó, Sở lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra theo chuyên ngành về an toàn lao động, nội dung tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc thực hiện các quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

 

Tiếp đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng chủ động tổ chức các hoạt động chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động có sự tham gia của doanh nghiệp và người lao động với nhiều hình thức như tư vấn, mời chuyên gia về huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình làm việc, cải thiện điều kiện lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động… Cùng với đại diện chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…

 

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả các hợp tác xã, hộ gia đình và những tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, bắt buộc phải thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào việc xây dựng chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động và phương thức tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh donh. Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật lao động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng. Đề cao vai trò tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Đánh giá lại quy định về môi trường, thực hiện quan trắc môi trường đối với không khí, nước thải so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để đảm bảo môi trường lao động an toàn.

 

 

Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc về an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải đào tạo theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan chắc môi trường. Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật trong công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội… Tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao lồng ghép với công tác an toàn vệ sinh lao động…

 

Đặc biệt, sau tháng hành động, Sơn La tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đăng ký nhằm tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro về lĩnh vực này, hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động… Duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động… Thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện làm việc, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục kịp thời khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn. Triển khai thực hiện các chương trình hành động về an toàn vệ sinh lao động, theo kế hoạch đề ra và phát động các phong tròa thi đua gắn với lĩnh vực này. Tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả trong lĩnh vực này nhằm động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích cũng như kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm…

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn một số tồn tại và hạn chế do một số ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp chưa chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động về công tác này, chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và không báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, do vậy số liệu thống kê tổng hợp chưa phản ánh được đầy đủ, chính xác các hoạt động an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và lợi ích của công tác an toàn vệ sinh lao động, chưa tổ chức các hoạt động thường xuyên cũng như hưởng ứng Tháng hành động hoặc có nhưng chỉ mang tính hình thức, chưa xác định được mục tiêu cụ thể của kế hoạch do đó chưa tạo được nhận thức của chính người sử dụng lao động và bản thân người lao động trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm theo Luật An toàn, vệ sinh lao động…

 

Nguyên nhân thì có nhiều song một phần là do tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chưa thật sự bền vững, các doanh nghiệp quy mô lớn hay các hang sản xuất có thương hiệu cao mà chủ yếu là donh nghiệp vừa và nhỏ, trang thiết bị sản xuất đã lạc hậu, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn nhiều tiềm ẩn. Số lượng cán bộ làm công tác thanh tra lao động còn ít, nên chưa đáp ứng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp và lao động trên địa bàn dẫn đến tần suất thanh tra tại các đơn vị, còn rất thấp chưa chấn chỉnh kịp thời đối với tất cả các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động… Thực tế cho thấy, đa số các vụ tai nạn lao động là do vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn; không sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; thiết bị không đảm bảo an toàn; chưa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động…

 

Chia sẻ về công tác này, ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Trong Tháng hành động cũng như thời gian tiếp theo, Sơn La luôn xác định an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết. UBND tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động cũng chính là góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh vùng cao, biên giới như Sơn La…”

 

 Khánh Dương

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)