Quyết định về việc lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ.

Ngày cập nhật: 28-02-2019

Quyết định lựa chọn Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động là đơn vị tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động” và “Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn lao động” tại Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kỹ thuật kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng huấn luyện và nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ngày 10/1/2019 của Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quy chuẩn và Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,

Quyết định lựa chọn Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động là đơn vị tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động” và “Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn lao động” tại Hà Nội.

Xem chi tiết tại:

/Images/editor/files/C%c3%b4ng%20v%c4%83n%20tuy%e1%bb%83n%20sinh.pdf

Xem thêm: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2019

/Images/editor/files/M%e1%ba%aaU%20PHI%e1%ba%beU%20%c4%90%c4%82NG%20K%c3%9d(1).doc

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)