Thông báo về việc cử người tham gia xây dựng hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 23-06-2020

Ảnh minh họa

Thực hiện quy định về xây dựng, cập nhật hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động trân trọng đề nghị quý cơ quan cử người tham gia tổ xây dựng Hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2018-2020.
Hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động được cập nhật hằng năm và ít nhất; phải gồm những thông tin sau đây:
 
a) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác an toàn, vệ sinh lao động;
b) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; hệ thống các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động;
d) Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức liên quan;
đ) Các chương trình, sự kiện an toàn, vệ sinh lao động cấp quốc gia và cấp tỉnh;
e) Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền. Phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
g) Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động;
h) Các dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động.
 
Xem mẫu thông báo tại:  /Images/editor/files/HSQG.doc

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)