Quyết định thành lập Ban Quản lý Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 17-12-2012

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ vào Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Chương trình), gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Trưởng Ban Quản lý: Bà Đoàn Minh Hoà, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Phó trưởng Ban Quản lý: Ông Vũ Như Văn, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Các thành viên Ban Quản lý:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tú, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

- Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó trưởng phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Ất, chuyên viên chính Ban Bảo hộ lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

- Ông Lê Trọng Phong, Chánh Văn phòng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp, Bộ Công nghiệp;

- Ông Nguyễn Anh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng;

- Ông Phạm Huy Hoàng, Phó trưởng phòng Thanh tra KTAT & BHLĐ , Bộ Tham mưu Tổng Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng;

- Ông Nguyễn Khắc Bảo, chuyên viên chính Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Ông Tạ Anh Minh, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thuý Loan, chuyên viên Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục - Đào tạo;

- Ông Lê Văn Toàn, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thuỷ sản;

- Ông Nguyễn Bá Trường, Phó trưởng phòng, Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an;

- Ông Nguyễn Trọng Đàm, Chánh Văn phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Phan Đăng Thọ, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Phạm Toàn, Trưởng phòng Chính sách bảo hộ lao động, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bà Trần Thị Vân Thu, Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Bùi Đức Nhưỡng, chuyên viên Cục An toàn lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Điều 2: Ban Quản lý Chương trình có nhiệm vụ:

1. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình thực hiện các hoạt động:

- Xây dựng nội dung và kế hoạch triển khai Chương trình;

- Điều phối các hoạt động của các Dự án theo các mục tiêu cụ thể của Chương trình;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình ở các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể có liên quan.

2. Dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình; chuẩn bị tài liệu, chương trình và nội dung các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo Chương trình.

3. Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình về các hoạt động của Chương trình.

4. Quản lý tài sản (nếu có), lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí được cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình, Ban Quản lý Chương trình, theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các thành viên trong Ban Quản lý Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Chương trình và Ban Chỉ đạo Chương trình được ngân sách Nhà nước cấp từ kinh phí giành cho các hoạt động quản lý và giám sát được nêu tại Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Ban Quản lý Chương trình được sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)