Bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tại hội nghị triển khai Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương,

Các đại biểu, khách quốc tế,

Thưa các quý vị đại biểu,

Năm 2006, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động là việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến 2010 (Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006), làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách đồng bộ và toàn diện trên phạm vi cả nước. Sự ra đời của Chương trình quốc gia thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của các cấp quản lý, các địa phương và doanh nghiệp trong nhiều năm qua đối với lĩnh vực công tác này. Chương trình có 7 dự án sẽ được các Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện từ năm 2007 đến 2010 hướng tới mục tiêu giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường lao động.

Các mục tiêu, cụ thể của Chương trình quốc gia về BHLĐ tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường lao động...., đã được phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương và xác định rõ thời gian thực hiện.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan điều phối các hoạt động của Chương trình quốc gia về BHLĐ, đã có nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức các hội thảo, phổ biến tới các Bộ, Ngành và Địa phương ngay từ khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Qua hơn một năm thực hiện, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ của các cấp, các ngành, của nhiều người sử dụng lao động và người lao động được nâng cao.

Luật pháp và cơ chế, chính sách về ATVSLĐ ngày càng được hoàn thiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, giám sát môi trường lao động được tăng cường vµ ®æi míi.

Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và Y học lao động đã thiết thực phục vụ việc cải thiện điều kiện làm việc, góp phần chăm sóc sức khoẻ người lao động và bảo vệ môi trường.

Chủ động hội nhập về ATVSLĐ, chúng ta đã chủ động nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn cho phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Chúng ta cũng đã tranh thủ được sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là với Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới, góp phần thúc đẩy các hoạt động quản lý nhà nước về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thưa các quý vị đại biểu,

Tuy đã có một số chuyển biến trong công tác an toàn vệ sinh lao động, song tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; trong một số ngành nghề nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động còn cao.

Theo thống kê chưa dầy đủ, riêng 6 tháng đầu năm 2007, đã có 2996 vụ TNLĐ, tăng 42,4%, và số người bị nạn là 3057 người, tăng 38,7 % so với cùng kỳ năm 2006. Các địa phương xẩy ra nhiều vụ TNLĐ chết người là: Quảng Ninh chiếm 13,4% số người chết; TP Hồ Chí Minh chiếm 12,95%; Đà Nẵng: 8,93%; Bình Dương: 5,36% .v.v.. Thiệt hại vật chất thống kê chưa đầy đủ đã trên 10 tỷ đồng và hơn 130 ngàn ngày công lao động.

Nguyên nhân gây tai nạn lao động chủ yếu là do người sử dụng lao động vi phạm các quy định về an toàn lao động (chiếm 48,62% tổng số vụ TNLĐ chết người) và người lao động vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn (chiếm 35,5% tổng số vụ TNLĐ chết người). Điều đó cho thấy ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ còn nhiều yếu kém, nhất là trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân, trong các làng nghề, trong sản xuất nông nghiệp; trong các lĩnh vực xây dựng, sử dụng điện và khai thác mỏ.

Theo dự báo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư đến năm 2010 sẽ có trên 500 ngàn doanh nghiệp hoạt động, trong đó trên 95% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng 56 triệu lao động. Theo kinh nghiệm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), căn cứ vào sự gia tăng số lượng lao động và sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa ở nước ta, thì dự báo vào năm 2010 trong khu vực công nghiệp ở nước ta sẽ có khoảng 120 - 130 ngàn người bị TNLĐ với trên 1200 người chết, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng gần 1000 tỷ đồng.

Đó là một thách thức lớn, nếu chúng ta không có những biện pháp tích cực và kịp thời để cải thiện điều kiện lao động, ngăn chặn sự gia tăng TNLĐ, BNN thì sẽ gây ra hiểm hoạ không chỉ cho một doanh nghiệp, một vùng mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến an sinh xã hội, làm huỷ hoại môi trường, gây thiệt hại khôn lường về người và tài sản quốc gia.

Thưa các quý vị,

Để triển khai tốt CTQG về BHLĐ trong năm 2008 và những năm tiếp theo, hôm nay Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động¨ n¨m 2008. Để hội nghị đạt kết quả tốt, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung, kế hoạch triển khai CTQG BHLĐ của năm 2008 để cùng thảo luận và đề xuất chương trình hành động cụ thể nhằm đạt các mục tiêu của Chương trình quốc gia đã đề ra. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở LĐTBXH chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai CTQG về BHLĐ tại địa phương, tập trung vào các vấn đề cụ thể sau:

1- Thông tin tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ để nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân, các làng nghề và trong sản xuất nụng nghiệp.

2- Phát huy năng lực của các doanh nghiệp trong việc tự cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phổ biến các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động v.v...; gúp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

3- Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ của đội ngũ làm công tác ATVSLĐ; kiện toàn bộ máy thanh tra lao động, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm qui định về an toàn vệ sinh lao động.

4- Triển khai có hiệu quả các biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu TNLĐ, phòng ngừa BNN trong các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng và sử dụng điện. Đặc biệt là tổ chức hướng dẫn ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp như: sử dụng máy nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật.

5- Điều tra xây dựng dữ liệu ban đầu về TNLĐ, BNN và điều kiện lao động, tập trung vào nhóm, nghề, công việc có nguy cơ cao. Xây dựng thí điểm mô hình quản lý quản lý về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, địa phương, từ đó nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp, địa phương khác.

6- Phổ biến nhân rộng sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, của các doanh nghiệp trên địa bàn, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu khoa học về bảo hộ lao động trong và ngoài nước vào công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thưa các đồng chí,

Việc triển khai tốt Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động đến năm 2010; xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động - bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực của quốc gia, góp phần vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn./.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)