Yêu cầu báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2006-2010

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Tính đến hết ngày 30/3/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được công văn của 41 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả sau 03 năm triển khai Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (có danh sách kèm theo). Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo đều không đầy đủ thông tin.

Ngày 04/5/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1382/CV-LĐTBXH đề nghị Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đơn vị xây dựng báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) trước ngày 15 tháng 5 năm 2010, để kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt văn kiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015./.

 

Tải về toàn văn Công văn và Mẫu báo cáo Tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)