Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Chương trình huấn luyện năm 2006

Ngày cập nhật: 13-12-2012
Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải kinh phí, có con dấu và được mở tài khoản riêng được thành lập theo quyết định số 1176/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải kinh phí, có con dấu và được mở tài khoản riêng được thành lập theo quyết định số 1176/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chức năng: Đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động , bảo hộ lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ chính:

1. Xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm trình Cục trưởng Cục An toàn lao động và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động cho các lớp huấn luyện chung, huấn luyện theo chuyên đề; Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp giảng dạy hiện đại về an toàn - vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động; Đồng thời huấn luyện các kiến thức mới về an toàn - vệ sinh về an toàn - vệ sinh lao động: các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, ảnh hưởng của các yếu tổ nguy hiểm, độc hại, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; giảng dạy thông qua cảnh báo, dụng cụ trực quan; giới thiệu kinh nghiệm an toàn - vệ sinh lao động của các nước.

4. Hướng dẫn, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.

5. Tham gia đánh giá chất lượng của các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn - vệ sinh lao động.

6. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện năm 2006

1. Tổ chức quản lý công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp: Chương trình này được thiết kế theo quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 dành cho người sử dụng lao động.

2. Tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp: Chương trình được thiết kế theo quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 dành cho người sử dụng lao động.

3. Triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc: Chương trình này được thiết kế theo quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005.

Ngoài một số chương trình huấn luyện theo qui định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH, để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm cũng thiết kế các chương trình huấn luyện theo yêu cầu . Để có thông tin chi tiết, các đơn vị có thể liên hệ với Trung tâm theo địa chỉ sau:

139 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Điện thoại: (04)7344120/7344220 *Fax:(04)7344220
Email: atvsld@netnam.vn

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)