Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động

Ngày cập nhật: 17-12-2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT THƯỞNG

Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm ....

 

- Tên doanh nghiệp:

- Năm thành lập:

- Số giấy phép đăng ký kinh doanh: - Nơi cấp:

- Thuộc Bộ/ngành, địa phương:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: - Fax:

- Hộp thư điện tử (Email):

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chí giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động, chúng tôi thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giải thưởng. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này tự nguyện đăng ký tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động và gửi kèm hồ sơ tham dự Giải thưởng bao gồm:

1. Thuyết minh giới thiệu doanh nghiệp: tổ chức, quy mô, lĩnh vực hoạt động, hiệu quả kinh tế - xã hội (doanh thu, số lao động, đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội), bản sao đăng ký kinh doanh, đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội;

2. Báo cáo về công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp (Mẫu số 2) được các Bộ, ngành quản lý hoặc các cơ quan quản lý lao động của địa phương công nhận;

3. Bản sao chứng nhận các thành tích đạt được trong lĩnh vực ATVSLĐ và các thành tích thuộc các lĩnh vực liên quan (an toàn phòng chống cháy nổ, y tế, môi trường, trách nhiệm xã hội…); các danh hiệu khác; các chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường (nếu có);

4. Bản sao ý kiến khách hàng hoặc các cơ quan, ban ngành về hoạt động của doanh nghiệp và các hoạt động mang tính xã hội (nếu có).

Chúng tôi xin cam đoan hồ sơ tham gia xét thưởng Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động của doanh nghiệp và các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật../.

 

 

Lãnh đạo doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)