Báo cáo công tác ATVSLĐ để tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về ATVSLĐ

Ngày cập nhật: 01-01-2009

BÁO CÁO
CÔNG TÁC ATVSLĐ CỦA DOANH NGHIỆP NĂM ....

Tên Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Bộ/ngành chủ quản:

Năm ..............., Doanh nghiệp đã triển khai công tác ATVSLĐ như sau:

1. Tổ chức, phân định trách nhiệm và quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp

- Có tổ chức bộ máy ATVSLĐ thích hợp;

- Có quy định rõ trách nhiệm đối với từng cấp, từng chức danh quản lý về ATVSLĐ;

- Có kế hoạch bảo hộ lao động;

- Có báo cáo công tác bảo hộ lao động, báo cáo tai nạn lao động theo quy định;

- Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi công tác ATVSLĐ theo mẫu quy định: Sổ thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Sổ theo dõi công tác huấn luyện; Sổ cấp phát trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Sổ kiểm tra, kiến nghị công tác bảo hộ lao động; Sổ theo dõi chi trả phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật; Sổ theo dõi khám sức khoẻ người lao động; Sổ theo dõi đăng kí, kiểm định (nếu có);

- Người sử dụng lao động, người quản lí, cán bộ ATVSLĐ của doanh nghiệp tham dự huấn luyện về ATVSLĐ do cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện về ATVSLĐ tổ chức.

2. Triển khai công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật

- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy trình, biện pháp an toàn cho từng công việc và các máy, thiết bị;

- Thực hiện việc kiểm định, đăng ký đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kì máy, thiết bị đảm bảo an toàn;

- Tổ chức thông tin, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và cấp thẻ an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;

- Cung cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ;

- Thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Cải thiện điều kiện lao động

- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện lao động;

- Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về thông gió, làm mát, xử lý bụi, hơi khí độc, chống ồn, rung chiếu sáng;

- Sắp xếp chỗ làm việc, máy móc thiết bị an toàn, tiện lợi, hợp lý;

- Có công cụ vận chuyển, mang vác để giảm sức lao động.

4. Thực hiện chế độ chính sách và chăm sóc sức khoẻ người lao động

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Chi trả phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật; Chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có), ...

- Có cán bộ y tế hoặc hợp đồng với cơ quan y tế địa phương;

- Có tổ chức khám sức khoẻ định kì, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Các điều kiện phúc lợi của doanh nghiệp (tổ chức bữa ăn ca, nhà tắm, nhà vệ sinh, thăm quan, nghỉ mát...).

5. Huy động sự tham gia đảm bảo ATVSLĐ của người lao động tại doanh nghiệp

- Tham gia xây dựng chính sách (nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định ATVSLĐ... ) của doanh nghiệp;

- Tham gia phát hiện yếu tố nguy hiểm, có hại;

- Đề xuất các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động;

- Xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp;

- Có mạng lưới an toàn - vệ sinh viên ở từng tổ sản xuất;

- Hưởng ứng các phong trào phát động (Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ, phong trào “ xanh, sạch, đẹp...”).

6. Tổng hợp tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp

TT

Nội dung

Năm n -1

Năm n

Năm n+1[1]

1

Tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp, trong đó:

 

 

 

1.2

Lao động có hợp đồng lao động

 

 

 

1.3

Lao động công nhật

 

 

 

2

Tình hình tai nạn lao động

 

 

 

2.1

Tổng số vụ tai nạn lao động

 

 

 

A

Số vụ có người chết

 

 

 

B

Số vụ có từ 2 người bị thương nặng trở lên

 

 

 

2.2

Tổng số người bị tai nạn LĐ

 

 

 

A

Số người chết vì tai nạn LĐ

 

 

 

B

Số người bị thương nặng

 

 

 

3

Tình hình bệnh nghề nghiệp

 

 

 

3.1

Tổng số người mắc bệnh nghề nghiệp

 

 

 

3.2

Số được giám định và cấp sổ bệnh nghề nghiệp

 

 

 

 

Xác nhận của Bộ/ngành chủ quản hoặc

Cơ quan quản lý lao động của địa phương/khu công nghiệp, khu chế xuất

 

Lãnh đạo doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 [1] Tính đến thời điểm báo cáo

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)