Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 10

Ngày cập nhật: 18-12-2012

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ (sau đây gọi tắt là Tuần lễ quốc gia) lần thứ 10, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương thông báo một số nội dung tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 10 năm 2008 như sau:

1. Chủ đề phát động: Tiếp tục chủ đề “Cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ”.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 90, 91 (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp) tuỳ theo đặc điểm sản xuất và trọng tâm công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2008 có thể lựa chọn chủ đề riêng phù hợp với đơn vị.

2. Địa phương trọng điểm: Tỉnh Phú Thọ là địa phương được chọn để tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 10 mang tính chất quốc gia.

3. Thời gian tổ chức: Vào trung tuần tháng 3 năm 2008 (Dự kiến từ Chủ nhật, ngày 16 đến 22/3/2008).

4. Nội dung, cách thức tổ chức: Theo hướng dẫn tại Công văn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30/11/2006 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia các Bộ, ngành, địa phương:

+ Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các hoạt động tổ chức Tuần lễ quốc gia, đặc biệt cần tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về công tác ATVSLĐ-PCCN; hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo sát sao tới các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc trong việc kiểm tra, giám sát và thực hiện các qui định pháp luật về ATVSLĐ-PCCN; các qui trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người lao động, đặc biệt trong thời gian phát động Tuần lễ quốc gia;

+ Trước và trong thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương (báo, đài phát thanh và truyền hình, bản tin, trang web điện tử…), đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam; tăng cường xây dựng và phát sóng các chuyên mục thường xuyên và các phim chuyên đề, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ- PCCN, các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

+ Tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền lưu động, treo dán băng rôn, khẩu hiểu, pa nô, áp phích, phát tờ rơi, sách, báo… trên các tuyến phố chính, các khu công nghiệp, các làng nghề và xuống tận các xã, thôn, bản để cổ động, tuyên truyền và tạo phong trào, khí thế sôi nổi hưởng ứng Tuần lễ quốc gia đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và người lao động.

b) Các doanh nghiệp:

Tập trung vào các hoạt động cụ thể, thiết thực sau:

- Xây dựng chương trình hành động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; các biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phát động người lao động trong đơn vị tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia.

- Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra và nhắc nhở người lao động tuân thủ các qui định về ATVSLĐ-PCCN, khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn, đe doạ tính mạng và sức khoẻ người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ trong thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia.

c) Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp gửi kế hoạch triển khai tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 10 về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) trước ngày 30/01/2008; sau khi tổ chức xong Tuần lễ quốc gia thì tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và gửi báo cáo kèm theo phụ lục tổng hợp về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) trước ngày 30/4/2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng để Tuần lễ quốc gia được tổ chức có hiệu quả và thiết thực./.

Toàn văn Công văn hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 10

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)