Mục tiêu, sản phẩm và hoạt động

Ngày cập nhật: 18-12-2012
Dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam....

Mục tiêu phát triển

Dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt sẽ tập trung vào (1) việc xây dựng khuôn khổ luật pháp và chính sách quốc gia liên quan đến các văn kiện của ILO và (2) xây dựng cơ chế huấn luyện có sự tham gia trực tiếp của nông dân địa phương và các cơ quan liên quan thông qua việc cải thiện an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự án cũng hướng đến tăng cường công tác xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn thông qua việc tăng cường năng suất lao động nhờ việc cải thiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể, các sản phẩm và hoạt động

Mục tiêu 1
Tăng cường cơ chế pháp lý và chính sách quốc gia để hỗ trợ nông dân cải thiện an toàn, sức khoẻ và điều kiện làm việc

Sản phẩm 1.1: Xây dựng chương trình hành động quốc gia, trong đó cơ chế quản lý ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp được nhấn mạnh một cách thống nhất.

Hoạt động : - Tiến hành điều tra khảo sát cấp quốc gia về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở báo cáo tư vấn cho việc xây dựng khuôn khổ luật pháp và chính sách quốc gia.

- Tổ chức các cuộc họp với nhóm công tác để xây dựng và hoàn thành chương trình hành động quốc gia về ATVSLĐ, trong đó cơ chế quản lý ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp được nhấn mạnh và mang tính chiến lược.

Sản phẩm 1.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược quốc gia để tăng cường ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp và củng cố khuôn khổ luật pháp về ATVSLĐ trong nông nghiệp

Hoạt động : - Tổ chức hội thảo quốc gia để xây dựng kế hoạch làm việc của quốc gia về ATVSLĐ trong nông nghiệp.

- Rà soát lại những quy định hiện hành về ATVSLĐ trong nông nghiệp để xây dựng một hệ thống luật pháp thống nhất .

Sản phẩm 1.3. Hỗ trợ công tác chuẩn bị và đưa ra khuyến nghị với các cơ quan có thầm quyền hướng đến việc phê chuẩn Công ước ILO số 184 về ATVSLĐ trong nông nghiệp.

 

Hoạt động : - Tiến hành nghiên cứu khả thi cho việc phê chuẩn Công ước

- Thành lập nhóm công tác tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các thủ tục phê chuẩn Công ước 184.

Mục tiêu 2
Xây dựng cơ chế hỗ trợ cho nông dân địa phương để tự giúp nhau có sáng kiến cải thiện an toàn, sức khoẻ và điều kiện làm việc

Sản phẩm 2.1: Biên soạn tài liệụ huấn luyện và thông tin tuyên truyền để giúp đỡ nông dân tiếp tục cải thiện.

Hoạt động : Xây dựng bảng kiểm định hành động, tài liệu huấn luyện, sách hướng dẫn về những ví dụ tốt và những sản phẩm thông tin tuyên truyền, huấn luyện khác.

Sản phẩm 2.2: Hình thành mạng lưới các cơ quan chức năng liên quan tại địa phương để hỗ trợ kỹ thuật và quản lý cho những nông dân đã qua đào tạo.

Hoạt động : - Lựa chọn 3 tỉnh (Hà Nam ở miền Bắc, Nghệ An ở miền Trung và Cần Thơ, Hậu Giang ở miền Nam.

- Thành lập Ban hỗ trợ dự án tại các tỉnh được lựa chọn bao gồm các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan.

- Tổ chức các cuộc họp thường xuyên để hỗ trợ kỹ thuật và quản lý đối với mạng lưới nông dân địa phương đã qua huấn luyện.

Mục tiêu 3
Cuối dự án, nông dân địa phương trong các tỉnh tham gia dự án sẽ có khả năng tiếp tục thực hiện cải thiện an toàn sức khoẻ và điều kiện làm việc trong nông nghiệp

Sản phâm 3.1: Nông dân địa phương được huấn luyện để cải thiện an toàn, sức khoẻ và điều kiện lao động trong nông nghiệp

Hoạt động : - Tiến hành hội thảo về huấn luyện có sự tham gia của cộng đồng, sử dụng chương trình huấn luyện WIND.

- Thiết lập cơ chế huấn luyện để bảo đảm sự tham gia bình đẳng của cả nam giới và phụ nữ.

Sản phẩm 3.2: Xây dựng những điển hình tốt ở địa phương

Hoạt động : Tiến hành các chuyến thăm lại những nơi đã được huấn luyện để thu thập những ví dụ tốt, điển hình. Những ví dụ tốt này được sử dụng như là tài liệu huấn luyện cho những khoá huấn luyện sau.

Sản phẩm 3.3: Những nông dân địa phương được huấn luyện để duy trì việc cải thiện ATVSLĐ tại các địa phương.

Hoạt động : - Tổ chức các khoá huấn luyện cho giảng viên trong 3 tỉnh được lựa chọn trong dự án, sử dụng chương trình giáo dục hành động có sự tham gia của cộng đồng.

- Hỗ trợ giảng viên là nông dân đã qua đào tạo để họ tự tổ chức huấn luyện WIND.

Sản phẩm 3.4: Thành lập mạng lưới những nông dân đã qua đào tạo để chia sẻ kinh nghiệm và tiếp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo.

Hoạt động : - Tổ chức hội thảo về thành tựu với sự tham dự của các giảng viên đã qua đào tạo của 3 tỉnh đã được lựa chọn;

- Xây dựng các tài liệu hỗ trợ mạng lưới như các bản tin và xây dựng trang thông tin điện tử.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)