Cơ cấu tổ chức dự án "Tăng cường năng lực an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp"

Ngày cập nhật: 18-12-2012
Ban tư vấn dự án do Bộ LĐTBXH thành lập, hoạt động như là một tổ chức tư vấn cho dự án.

- Ban tư vấn dự án do Bộ LĐTBXH thành lập, hoạt động như là một tổ chức tư vấn cho dự án. Cục trưởng Cục An toàn lao động sẽ là Trưởng ban tư vấn dự án. Ban tư vấn dự án sẽ bao gồm đại diện của các đối tác xã hội chủ yếu, có vai trò chính trong việc tăng cường công tác ATVSLĐ trong nông nghiệp.

Các cơ quan thành viên của Ban tư vấn dự án: Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (Cục ATLĐ)/Bộ Y tế/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam/ Hội Nông dân Việt nam/ Hội Phụ nữ Việt nam/ và các cơ quan và các tổ chức có liên quan khác.

- Ban quản lý dự án do thành lập.Bộ LĐTBXH. Ban quản lý dự án sẽ là cơ quan liên lạc và điều phối chính các hoạt động trong dự án và sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề:

1. Chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp chính thức và không chính thức và tham khảo ý kiến của Ban tư vấn dự án.

2. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và bám sát các hoạt động của các đơn vị được thành lập từ dự án và tham gia thực hiện dự án.

3. Phối hợp với Điều phối viên dự án quốc gia và văn phòng dự án, để xây dựng kế hoạch và taọ điều kiện thuận lợi cho tất cả các hoạt động của dự án, bao gồm việc tham khảo ý kiến, tổ chức và thực hiện công tác huấn luyện và tổ chức các hội thảo chính sách cấp cao cũng như các hội nghị khác.

- Văn phòng Dự án: do ILO thành lập tại Hà Nội, bao gồm một điều phối viên dự án và một thư ký để quản lý các hoạt động thường xuyên và liên hệ với Ban tư vấn dự án thông qua Ban quản lý dự án, các tổ chức đối tác và các cơ quan thực hiện.

Dự án sẽ do ILO điều hành dưới sự hướng dẫn, giám sát của Giám đốc ILO khu vực Châu và Thái Bình Dương. Toàn bộ việc điều phối và thực hiện sẽ do Cố vấn trưởng kỹ thuật và điều phối viên tổng thể của Chương trình hợp tác đa phương ILO-Nhật bản đảm trách (CTA). Văn phòng tiểu vùng Đông á của ILO (ILO SRO-Băng Cốc) chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, Văn phòng ILO Hà nội chịu trách nhiệm hỗ trợ quản lý hành chính.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)