Hợp phần 2 "Cải thiện điều kiện lao động" - Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS)

Ngày cập nhật: 21-12-2012
Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS) là chương trình do Cơ quan phát triển quốc tế (DANIDA) của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch tài trợ với muc tiêu tổng thể là thúc đẩy sự phát triển công bằng ở Việt Nam thông qua tăng cường khả năng cạnh tranh của khối doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, Chương trình BSPS với Hợp phần Cải thiện Điều kiện Lao động (Hợp phần 2) sẽ đóng góp vào mục tiêu chung thông qua hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân nâng cao hiệu suất thông qua cải thiện điều kiện lao động đồng thời đưa ra những chiến lược hiệu quả hơn giúp đối đầu với hiểm hoạ HIV/AIDS ngày càng lan rộng.

Hợp phần 2 “Cải thiện điều kiện” bao gồm 04 tiểu hợp phần:

* Tiểu hợp phần 1: Nâng cao năng lực của hệ thống bảo hộ lao động tại các tỉnh trong Chương trình BSPS giúp giải quyết các vấn đề lao động trong khu vực DNNVV tư nhân (do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện)

* Tiểu hợp phần 2: Nâng cao năng lực của các tổ chức công đoàn tại các tỉnh trong chương trình BSPS nhằm huy động và bảo vệ người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân. (do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện)

* Tiểu hợp phần 3: Nâng cao năng lực các tổ chức đại diện quyền lợi khối tư nhân nhằm giải quyết các vấn đề về lao động trong khu vực DNNVV (do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện)

* Tiểu hợp phần 4: Nâng cao nhận thức và hiểu biết về HIV/AIDS, các biện pháp phòng ngừa và chăm sóc tại các tỉnh trong Chương trình BSPS. (do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện)

Cùng với các Hợp phần khác trong Hỗ Chương trình BSPS, Hợp phần 2 “Cải thiện điều kiện lao động” cũng sẽ góp phần vào hoạt động xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam theo tinh thần của Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo (CPRGS). Quan trọng hơn, các điều kiện lao động được cải thiện (ví dụ tuân thủ tốt hơn quy định của Bộ Luật Lao động) trong khối tư nhân, đặc biệt trong các DNNVV, sẽ tác động trực tiếp tới điều kiện vật chất và sự đảm bảo cho người công nhân và gia đình của họ vì điều này sẽ giúp giảm nguy cơ về các tai nạn, bệnh nghề nghiệp kéo theo đó là nguy cơ mất khả năng làm việc cũng như nguy cơ phải nghỉ việc sớm và các đối xử không công bằng. Đặc biệt, người lao động nữ sẽ nhận được những bảo đảm về nghề nghiệp cũng như giảm bớt các nguy cơ liên quan tới công việc nếu như những quy định có liên quan trong Bộ Luật Lao động được tuân thủ tốt hơn (ví dụ đảm bảo trong thời gian sinh nở). Hơn nữa các điều kiện lao động được cải thiện sẽ nâng cao tính cạnh tranh của những doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới bởi lẽ những khách hàng quan trọng trên thế giới ngày càng tỏ ra quan tâm tới những tiêu chuẩn lao động quốc tế được công nhận. Như vậy, Hợp phần sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình gia nhập WTO.

 

Tên dự án: Hợp phần Hai - Cải thiện điều kiện lao động

Cơ quan tài trợ: Cơ quan phát triển quốc tế (DANIDA) của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch

Cơ quan Việt Nam thực hiện: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa phương được lựa chọn: Hà Tây, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Thời gian: Tháng 1/2005 đến Tháng 12/2009 (5 năm)

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)