Chương trình hoạt động – Mục tiêu "Xây dựng năng lực cho hệ thống bảo hộ lao động"

Ngày cập nhật: 21-12-2012

Nâng cao năng lực của hệ thống bảo hộ lao động tại các tỉnh trong Chương trình BSPS giúp giải quyết các vấn đề lao động trong khu vực DNNVV tư nhân

1. Mục tiêu của Tiểu hợp phần là nâng cao năng lực của Sở LĐTBXH tại các tỉnh được lựa chọn trong chương trình BSPS và các phòng lao động thương binh xã hội (Phòng TBLĐXH) cấp huyện của các tỉnh này nhằm cải thiện điều kiện lao động trong khối kinh tế tư nhân.

Hỗ trợ của Danida sẽ tăng cường cả hai chức năng của hệ thống bảo hộ lao động công, đó là: (1) chức năng thanh tra và (2) chức năng thông tin và xây dựng nhận thức cho người sử dụng lao động. Các hỗ trợ cho chức năng thanh tra sẽ bắt đầu từ việc gần đây triển khai Hệ thống Kiểm soát Lao động Hợp nhất (ILIS) nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền về lao động thực hiện hiệu quả hệ thống mới. Liên quan đến chức năng thông tin của Sở LĐTBXH, cần tăng cường hợp tác với các hiệp hội kinh doanh/người sử dụng lao động nhằm mở rộng phạm vi hoạt động tới các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các DNNVV.

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm hai cấp: chính quyền cấp tỉnh cũng như các cán bộ chức năng ở cấp quận/huyện đặc biệt là ở khu vực ngoài thủ phủ của tỉnh, những người hàng ngày trực tiếp giao dịch với người sử dụng lao động. Với cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH, đối tác chính của Tiểu hợp phần sẽ là Phòng Thanh tra và Phòng Chính sách Lao động và Việc làm.

2. Các kết quả hướng tới của Hợp phần 1

a. Kết quả 1.1: Nâng cao hiệu quả của hệ thống thanh tra lao động tại các tỉnh được lựa chọn

Nhằm đảm bảo các hoạt động trong khuôn khổ tiểu hợp phần 2.1 xuất phát từ các vấn đề cụ thể tại các tỉnh được lựa chọn, việc rà soát lại điều kiện lao động trong địa bàn tỉnh bao gồm việc xác định ngành kinh tế nào trong tỉnh có vấn đề lao động nổi cộm nhất cũng như xác định các hạn chế cụ thể của Sở LĐTBXH, sẽ được thực hiện trong giai đoạn khởi động. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào thực trạng vấn đề an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện lao động khác được quy định trong Bộ Luật Lao động, cụ thể là thực trạng vấn đề Hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, tuổi làm việc tối thiểu, an ninh xã hội, các điều khoản đặc biệt đối với lao động nữ và nhận thức về HIV/AIDS nơi làm việc. Nghiên cứu này cần được tiến hành với sự tham gia của các bên có liên quan trong lĩnh vực lao động (công đoàn, người sử dụng lao động/ hiệp hội kinh doanh, các chủ doanh nghiệp cá nhân, Sở Y tế, Ủy Ban tiến bộ Phụ nữ, v.v.), qua đó giúp xây dựng các Kế hoạch hành động của tỉnh nhằm cải thiện điều kiện lao động tại các tỉnh. Những nghiên cứu này sẽ cung cấp những thông tin ban đầu cho hoạt động giám sát Hợp phần.

Với mục tiêu hỗ trợ cho việc triển khai Hệ thống Kiểm soát Lao động Hợp nhất mới, sự hợp tác đầy đủ với các bên liên quan đã từng tham gia quá trình thanh tra lao động trước đây là cần thiết nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng bên trong hệ thống mới, cụ thể là quan hệ giữa Sở LĐTBXH và các Trung tâm Y tế Dự phòng (thuộc Sở y tế) trước đây chịu trách nhiệm tăng cường sức khoẻ nghề nghiệp.

Các hoạt động đào tạo và xây dựng năng lực khác cho Sở LĐTBXH và các cán bộ lao động cấp huyện tham gia vào công tác thanh tra sẽ dựa trên các chương trình và tài liệu đào tạo có sẵn đã được soạn thảo trong Dự án ILIS của Tổ chức Lao động quốc tế /Đức. Các chương trình đào tạo cũng có thể được cải tiến và phát triển cho phù hợp với các nhu cầu đào tạo cụ thể đã xác định trong giai đoạn Đánh giá nhu cầu đào tạo. Quá trình xây dựng năng lực còn bao gồm việc mua sắm các thiết bị vệ sinh công nghiệp cần thiết cho Sở LĐTBXH mà trước đây chưa có, và có thể bao gồm việc cung cấp các phương tiện đi lại (xe máy) cho các cán bộ thanh tra.

Các hỗ trợ cũng nhằm nâng cấp các hệ thống báo cáo tai nạn và bệnh nghề nghiệp vốn đang rất thiếu hiện nay.

Các hoạt động chính:

- Khảo sát định hướng cấp tỉnh nhằm xác định các vấn đề và trở chính liên quan đến điều kiện làm việc và các quan hệ lao động

- Phân tích cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH cũng như đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng năng lực

- Tổ chức (các buổi) hội thảo nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của các đối tác khác nhau trong hệ thống thanh tra.

- Đào tạo các thanh tra viên cấp tỉnh và huyện

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế quản lý công tác thanh tra cải tiến

- Mua sắm các thiết bị vệ sinh công nghiệp cần thiết

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế và chiến lược phù hợp cho quá trình báo cáo về tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

- Các buổi hội thảo điều phối cấp trung ương

b. Kết quả 1.2: Nâng cao năng lực các Sở LĐTBXH nhằm phổ biến thông tin về các tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn lao động và Bộ Luật Lao động

Để đạt được kết quả này, Danida sẽ dành một phần tài trợ cho việc nâng cao chất lượng và tính sẵn có của các thông tin tài liệu cũng như tăng cường hiệu quả của các kênh thông tin, chẳng hạn thông qua việc thành lập các hệ thống thông tin trên internet và sử dụng các phương tiện thông tin khác.

Các hoạt động chính:

- Chuẩn bị/xây dựng các tài liệu và các kênh thông tin (phương tiện truyền thông, trang web, nghiên cứu tình huống, tài liệu v.v.,)

- Đào tạo cho các cán bộ về phương pháp truyền thông

- Tổ chức Hội thảo với các hiệp hội kinh doanh/ hiệp hội những người sử dụng lao động ở cấp tỉnh

- Hoạt động xây dựng nhận thức ở cấp tỉnh trong Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động (bao gồm những phần thưởng cho những doanh nghiệp thực hiện tốt)

- Phối hợp tổ chức các Hội thảo cấp quốc gia.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)