Cơ cấu tổ chức thực hiện

Ngày cập nhật: 21-12-2012
Đặc điểm của Hợp phần Hai là sự tham gia của nhiều đối tác khác nhau. Do đó, ba tiểu hợp phần sẽ được tiến hành độc lập, mỗi tiểu hợp phần dưới sự giám sát của một chủ tiểu hợp phần

Đặc điểm của Hợp phần Hai là sự tham gia của nhiều đối tác khác nhau. Do đó, ba tiểu hợp phần sẽ được tiến hành độc lập, mỗi tiểu hợp phần dưới sự giám sát của một chủ tiểu hợp phần, trong đó:

- Bộ LĐTBXH phụ trách tiểu hợp phần 1,

- TLĐLĐVN phụ trách tiểu hợp phần 2 và VCCI phụ trách tiểu hợp phần 3.

- Bộ LĐTBXH sẽ là cơ quan được chỉ định chính thức để thực hiện Hợp phần Hai.

Tuy nhiên, Bộ LĐTBXH sẽ là cơ quan được chỉ định chính thức để thực hiện Hợp phần Hai. Với vai trò này, Bộ LĐTBXH sẽ điều phối ở cấp quốc gia sự liên hệ cộng tác giữa các tiểu hợp phần, ví dụ thông qua hoạt động thành lập và Ban Điều phối Hợp phần.

- Cấp quốc gia: Để đảm bảo sự phối hợp các hoạt động giữa các tiểu hợp phần, một Nhóm điều phối hợp phần sẽ được thành lập ở cấp quốc gia. Nhóm điều phối Hợp phần sẽ tạo cơ sở cho việc trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các phương pháp tiếp cận phù hợp giữa các Tiểu hợp phần. Nhóm điều phối này cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những thực tiễn điển hình tốt và các kinh nghiệm từ các hoạt động cấp tỉnh sẽ được đánh giá và phổ biến ở quy mô quốc gia rộng hơn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Nhóm điều phối hợp phần sẽ có sự tham gia rộng rãi hơn của các bên có liên quan vào các vấn đề lao động ở Việt Nam. Bên cạnh những đại diện của ba cơ quan thực hiện, Nhóm điều phối dự án còn có sự tham gia của các nhà tài trợ có liên quan, như Tổ chức Lao động Quốc tế và Bộ Lao động Hoa Kỳ, đại diện của Viện Bảo hộ Lao động và ViệnY học Lao động và Vệ sinh Môi trường và các bên liên quan khác trong lĩnh vực lao động.

- Cấp tỉnh: Các hoạt động ở cấp tỉnh được tiến hành thông qua Sở LĐTBXH, Liên đoàn Lao Động tỉnh và các hiệp hội kinh doanh được lựa chọn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể ở các tỉnh. Các đối tác cấp tỉnh báo cáo trực tiếp cho các chủ tiểu hợp phần trong nước. Sự tham gia của tất cả các đối tác cấp tỉnh trong Ban chỉ đạo Chương trình cấp tỉnh sẽ đảm bảo cho hoạt động phối hợp với các hoạt động cấp tỉnh khác. Để hỗ trợ phương pháp tiếp cận phối hợp và có tính tương hỗ của các hoạt động của hợp phần ở cấp tỉnh, thành lập Nhóm Công tác tiểu hợp phần.

Những hoạt động hợp tác và phối hợp chung sẽ được tiến hành với Văn phòng tổ chức Lao động quốc tế tại Hà Nội và các dự án SMARTWORK của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)